В сила от 31.08.2012 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2015 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) С тази наредба се определя редът за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования (ДФ), персоналния идентификационен номер на доброволците и на лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

 • В ГДПБЗН – МВР, се създава, поддържа и води регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и на доброволците, включени в тях.

Чл. 2. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР, определя със заповед длъжностните лица, които извършват дейността по чл. 1.

 • Длъжностните лица по ал. 1:
 1. получават и обработват данните, подлежащи на вписване, промяна и/или заличаване;
 2. извършват вписвания, промяна и/или заличавания в регистъра;
 3. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) изготвят уведомления до кметове на общини за регистрираните ДФ, за вписаните промени и/или за заличените ДФ;
 4. осигуряват публикуването на публичната информация от регистъра на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР, и я актуализират;
 5. изготвят удостоверението по чл. 10, ал. 1;
 6. съхраняват предадените им документи за въвеждане в регистъра.
 • Създаването, поддържането и воденето на регистъра се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 3. (1) Регистърът се създава, поддържа и води на електронен носител.

 • (Отм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
 • Данните на електронен носител се водят и съхраняват на твърд диск на невключен във външна мрежа компютър, с оторизиран достъп само на длъжностните лица по чл. 2.
 • Определените за съхраняване на данните от регистъра помещения се заключват.
 • (Отм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
 • Данните от регистъра се съхраняват в архив за срок пет години считано от датата на заличаването им от регистъра, след което се унищожават.

Чл. 4. (1) Регистърът съдържа публична и служебна информация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Публична информация е информацията по чл. 9, ал. 1, т.

1 – 7.

 • Информацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР. Чл. 5. Регистърът се води по области, подредени по азбучен ред и по общини.

Глава втора.

РЕГИСТЪР НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Кметът на общината подава заявление за вписване на доброволно формирование в регистъра (приложение № 1). Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. копие от решението на общинския съвет за създаване на доброволното формирование;
 2. списък на доброволците с трите им имена и ЕГН;
 3. декларации (приложение № 2) на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра;
 4. копия от сключените договори с доброволците.
 • (Отм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
 • Вписването на доброволното формирование в регистъра се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите в него.

Чл. 7. При регистрация доброволното формирование получава пореден номер, състоящ се от буквения код на областта (приложение № 3), пореден номер на общината (района), (приложение № 4), подредена по азбучен ред в съответната област, и пореден номер на доброволното формирование в общината.

Чл. 8. (1) Доброволците се регистрират към доброволното формирование, в което участват.

 • На всеки доброволец се определя персонален идентификационен номер, който се добавя към номера по чл. 7.

Чл. 9. (1) В регистъра се вписват следните данни:

 1. област;
 2. община;
 3. наименование на доброволното формирование;
 4. пореден номер на доброволното формирование;
 5. стандарти за численост;
 6. численост;
 7. обща численост на доброволното формирование;
 8. групи по видове дейност;
 9. имена на доброволците;
 10. единен граждански номер (ЕГН);
 11. персонален идентификационен номер (ПИН);
 12. дата на регистрация.
 • Корекции на данните по ал. 1 се извършват само от упълномощените по чл. 2 длъжностни лица.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В 14-дневен срок от датата на вписването на доброволците в регистъра длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 изготвят удостоверение за персонален идентификационен номер на всеки доброволец, което се подписва от директора на ГДПБЗН – МВР, или от оправомощени от него длъжностни лица (приложение № 5).

 • Удостоверението по ал. 1 се изпраща на кмета на общината за съхранение.
 • (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Въз основа на удостоверението по ал. 1 и след завършване на първоначален курс на обучение кметът на общината издава карта на доброволеца по образец (приложение № 6). На гърба на картата са записани правата на доброволеца по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Доброволецът получава картата си срещу подпис и се задължава да я върне на кмета при прекратяване на договора си или на доброволното формирование, в което участва.
 • (Отм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) При настъпили промени в състава на ДФ кметът на общината подава заявление в 14-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства (приложение № 7).

 • В случай на вписване на нов/и доброволец/и в състава на регистрираното ДФ към заявлението по ал. 1 се прилагат:
 1. декларации на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани (приложение № 2);
 2. копия от сключените договори с доброволците;
 3. копие от решение на общинския съвет.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) При преустановяване дейността на доброволното формирование кметът на общината подава заявление за заличаване (приложение № 8) от регистъра в 14-дневен срок от решението на общинския съвет.

 • За заличаване на ДФ от регистъра към заявлението кметът на общината прилага решението на общинския съвет за закриване на ДФ.
 • (Отм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
 • Заличаването се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по ал. 2.

Глава трета.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРСОНАЛЕН ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.

40, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (НОВА – ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г.)

Чл. 12. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

(2) Лицето по ал. 1 е необходимо да подаде до кмета на съответната община следните документи:

 1. заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя (приложение №

9);

 1. документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво.

Чл. 13. (1) (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Документите, подадени от лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия, се разглеждат от комисия, назначена от кмета на общината, в която задължително участва представител на териториалната структура на ГДПБЗН – МВР.

 • Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати за обучение (приложение № 10), утвърден от кмета на общината, включващ:
 1. област;
 2. община;
 3. трите имена на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ и дата на раждане.
 • Кметът изпраща копие от списъка по ал. 2 в ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок.
 • След завършване на обучението се изготвя протокол (приложение № 11), който се изпраща в 14-дневен срок в ГДПБЗН – МВР, от кмета на съответната община.
 • Кметът издава служебна бележка на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ при успешно завършен първоначален основен курс на обучение.

Чл. 14. (1) (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В 14-дневен срок от получаване на списъка на допуснатите кандидати длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 определят персоналния идентификационен номер на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ.

 • Персоналният идентификационен номер по ал. 1 включва: буквите МД (млад доброволец), пореден номер на общината (приложение № 4) и пореден номер на съответния млад доброволец.

Чл. 15. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) Въз основа на протокола по чл. 13, ал. 4 кметът предлага на доброволеца сключването на договор по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗЗБ.

 • След сключване на договор по ал. 1 кметът на общината подава заявление за вписване
 • регистъра на доброволните формирования.

Чл. 16. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) При установяване на непълноти или несъответствие с изискванията на наредбата в подадените документи директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощени от него длъжностни лица писмено уведомяват кмета на общината в 14-дневен срок.

Чл. 17. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Обучението на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ е първоначалният основен курс на обучение съгласно чл. 22 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

 • Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
 • Отменя се Наредба № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците (ДВ, бр. 77 от 2011 г.).
 • Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Препратка към пълната Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Свържете се с нас