НАРЕДБА № 8121з-1006

НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.09.2015 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от органите за ПБЗН на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), секторите „Специализирани оперативни дейности“ (СОД) към регионалните дирекции, районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН), участъците за „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН) и звената, създадени по чл. 128 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата страна;
 2. контролира, координира, ръководи и оценява дейността на РДПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, по осъществяването на ПГ и СД;
 3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
 4. организира взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с органите на държавната власт, местното самоуправление, доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), юридическите лица, неправителствени организации и граждани;
 5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по ЗЗБ;
 6. организира и контролира експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(3) Териториалните звена на ГДПБЗН:

 1. организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие;
 2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;
 3. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с регионалните и областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;
 4. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия;
 5. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(4) Секторите СОД към РДПБЗН:

 1. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности в районa на действие на РДПБЗН, в чиято структура са;
 2. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности на територията на други РДПБЗН, включени в района им на действие, като координацията се осъществява от ГДПБЗН чрез стандартна оперативна процедура, утвърдена от директора на ГДПБЗН.

(5) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организират и отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие;
 2. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с общинските структури, доброволните формирования, изградени по ЗЗБ, юридическите лица и др.;
 3. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица);
 4. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(6) Участъците „Пожарна безопасност и защита на населението“ отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие.

(7) Звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР осъществяват ПГ и СД на територията на обектите съгласно сключените договори и при условията на издадените разрешения.

Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ), който:

 1. организира управлението на звената за ПБЗН, участващи в ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации на две и повече области, уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшното взаимодействие съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
 2. координира управлението на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждането на ПГ и СД от РДПБЗН;
 3. организира взаимодействие между РДПБЗН и другите структури на МВР, сили и средства на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система (ЕСС) съгласно Националния план за защита при бедствия и плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;
 5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

(2) Управлението на силите и средствата на РДПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез сектор/група „Оперативен център“ (ОЦ), който:

 1. организира управлението, осъществява непрекъснато взаимодействие и поддържа постоянна връзка със силите за реагиране от РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации, на територията на съответната област съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие, като води на отчет изпратените сили и средства;
 2. координира управлението на силите и средствата при сигнали, получени от Единния европейски номер 112;
 3. организира взаимодействието и координацията с регионалните и областните структури на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС на територията на областта съгласно областните и общинските планове за защита при бедствие, плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура и плановете за пожарогасене по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;
 5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на областта.

Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез:

 1. годишен план за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;
 2. годишен тематичен план за теоретичната и практическата подготовка;
 3. годишен график за провеждане на щабни тренировки, пожаротактически учения, пожаротактически занятия, занятия по СД и оперативно-тактическо изучаване на обект, утвърден от директора на РДПБЗН;
 4. месечни планове за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;
 5. седмични програми за професионалната подготовка на държавни служители, работещи на смени;
 6. графици за извършване на техническо обслужване на наличната техника и оборудване.

Чл. 5. Пожарогасителната и спасителната дейност, извършвани от РДПБЗН и РСПБЗН, се отчитат чрез:

 1. шестмесечен отчет-анализ;
 2. годишен отчет-анализ.

Чл. 6. Дейността на РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност

Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР организира, координира и контролира ПГ и СД и осъществява взаимодействието със съответните структури на други държави и с международни органи и организации, с които Република България има споразумения за сътрудничество в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

(2) Главният секретар на МВР утвърждава Правила за дейността на ГДПБЗН при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Чл. 8. Директорът на ГДПБЗН:

 1. осъществява общо ръководство, контрол и координация на териториалните звена на ГДПБЗН за изпълнението на задачите по ПГ и СД;
 2. ръководи, организира и контролира участието на силите и средствата на органите за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осъществява оперативно взаимодействие с министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили;
 3. организира взаимодействието на ГДПБЗН със структурите на МВР, органите на изпълнителната власт и основните съставни части на единната спасителна система;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при ЗЗБ;
 5. утвърждава Правила за действия на ръководителя на място при характерни произшествия, Правила за практическата подготовка и нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и защита на населението, Правила за вътрешния ред в териториалните звена на ГДПБЗН и Указания за разработване на планове за пожарогасене;
 6. ръководи, организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 9. Директорът на РДПБЗН:

 1. организира, ръководи, контролира и координира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД на територията на съответната област;
 2. организира взаимодействието и координацията при осъществяване на ПГ и СД на територията на съответната област с регионалните и областните структури на министерствата, ведомствата, юридическите и физическите лица;
 3. отговаря за дейността по осъществяване на ПГ и СД от РДПБЗН на територията на съответната област;
 4. координира разработването на планове за защита при бедствия и организира разработването на планове за пожарогасене;
 5. организира, ръководи и контролира участието на силите и средствата от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ, на територията на съответната област при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 6. организира и контролира професионалната подготовка по направление на ПГ и СД на служителите от РДПБЗН в РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР;
 7. организира и ръководи взаимодействието със силите за реагиране на органи на изпълнителната власт, доброволните формирования, физически и юридически лица и сили на единната спасителна система, участващи при гасене на пожари и извършване на спасителни действия на територията на съответната област;
 8. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 10. Началникът на РСПБЗН:

 1. ръководи, организира, контролира и отговаря за дейността на РСПБЗН и УПБЗН при осъществяване на ПГ и СД в района на действие;
 2. организира изпълнението на заповедите на директора на РДПБЗН;
 3. отчита се за ПГ и СД пред директора на РДПБЗН;
 4. организира и ръководи участието на силите и средствата от РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при извършване на ПГ и СД и осъществява взаимодействието с кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници, доброволните формирования по ЗЗБ, юридическите и физическите лица в района на действие;
 5. организира и контролира разработването на планове за пожарогасене на обектите в района на действие;
 6. организира и контролира професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД;
 7. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 11. Началникът на оперативна дежурна група в сектор „Оперативен център“ (ОЦ) при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и старшият инспектор/инспектор в група ОЦ при РДПБЗН:

 1. осигуряват взаимодействие между органите за ПБЗН и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт при ограничаване и ликвидиране на произшествия и извънредни ситуации на територията на областта;
 2. организират управлението на силите за реагиране на СДПБЗН/РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на две и повече общини, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
 3. ръководят на място действията на участващите сили и средства при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации в областта;
 4. участват в организиране и провеждане професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД от областта.

Чл. 12. (1) Управлението на действията на силите и средствата на органите за ПБЗН при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва от ръководител на място.

(2) Ръководителят на място е държавен служител от органите за ПБЗН с най-висока длъжност, намиращ се на мястото на произшествието, в чиито длъжностни задължения е включено управлението на силите и средствата.

Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководството на ГДПБЗН и РДПБЗН при управление на силите и средствата при пожари, бедствия и извънредни ситуации се назначават:

 1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при ГДПБЗН;
 2. оперативен щаб (ОЩ) при РДПБЗН;
 3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за управление на силите и средствата на място.

(2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ се определят със заповед на директора на ГДПБЗН.

(3) Съставът и редът за работа на ОЩ се определят със заповед на съответния директор на РДПБЗН.

(4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се определят от ръководителя на място и включва служители, отговарящи за: провеждане на разузнаване; провеждане на евакуация; осигуряване на изискванията за безопасност и здраве; логистично осигуряване и др.

(5) Централният оперативен щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

(6) Оперативният щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

(7) По решение на органите по ал. 1 към състава на съответния щаб за управление на силите и средствата могат да се привличат и други длъжностни лица съобразно мащабите, спецификата и сложността на оперативната обстановка.

Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:

 1. организиране съсредоточаването на силите и средствата;
 2. организиране логистичното осигуряване и комуникациите;
 3. организиране взаимодействието между силите и средствата;
 4. организиране изпълнението на плановете за защита при бедствия, планове за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;
 5. при необходимост дава допълнителни указания за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа;
 6. обобщаване на информацията за хода на действията и предаването й на висшестоящите органи;
 7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;
 8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане на решения за предстоящите действия;
 9. организиране известяването и информирането на населението.

(2) Функционалните задължения на длъжностните лица на ЦОЩ при осъществяване на ПГ и СД се утвърждават от директора на ГДПБЗН, а на длъжностните лица на ОЩ се утвърждават от съответния директор на РДПБЗН.

Чл. 15. (1) За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез центровете по чл. 3 се привличат за участие в ПГ и СД сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система по ЗЗБ, включително звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ.

(2) Ограничаването и ликвидирането на горски пожари се осъществява съвместно със специализираните групи от служители и работници на държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, модулни формирования и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната и неправителствени организации, които се привличат за участие чрез техните ръководители.

Чл. 16. При извършване на съвместни ПГ и СД със звената, създадени по чл. 129 ЗМВР, и доброволните формирования по ЗЗБ действията се ръководят от ръководителя на място.

Чл. 17. (1) При ограничаване и ликвидиране на произшествия ръководителят на място:

 1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието, разпределя отговорностите между участващите сили и организира тяхното взаимодействие;
 2. организира издирването, спасяването, евакуацията и извеждането на пострадалите, оказването на първа долекарска помощ преди и след извеждането им, транспортирането им до лечебни заведения, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;
 3. организира временен щаб за управление на силите и средствата;
 4. поддържа постоянна връзка с центровете за управление по чл. 3, като своевременно ги информира за взетите решения и за обстановката на произшествието (разположението на силите и средствата, въведените в действие допълнителни сили и средства, както и тези в резерв);
 5. определя оперативните участъци, разпределя силите и средствата в тях, назначава ръководители на участъците и им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;
 6. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;
 7. определя необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;
 8. организира посрещането и въвеждането в действие на допълнителните сили и средства;
 9. привлича длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие при спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 10. забранява или ограничава влизането на лица в мястото на намесата;
 11. взема решение за използването на спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства, собственост на физически или юридически лица;
 12. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве;
 13. разпорежда незабавно спиране на строителни и монтажни дейности, теренни преустройства на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото произшествие;
 14. организира осигуряването на резерв от сили и средства на мястото на произшествието;
 15. организира подмяна на участващите служители при продължителни действия, като се ръководи от конкретната обстановка, и определя времето и реда за извършване на смените;
 16. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;
 17. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.

(2) При извършване на ПГ и СД ръководителят на място въвежда основните сили и средства за:

 1. спасяване на хора;
 2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;
 3. действие в района на обекта, когато няма опасност от разпространение към съседни обекти;
 4. защита на застрашени обекти;
 5. ограничаване на произшествието в производства с рискови вещества и материали.

Чл. 18. (1) Изпращането на сили и средства на РСПБЗН от едно произшествие на друго се извършва от центровете по чл. 3 след съгласуване с ръководителя на мястото на произшествието, като за извършеното предислоциране или при невъзможност за такова се докладва по реда на подчиненост.

(2) При ликвидиране на произшествие силите и средствата могат да се оттеглят от позициите си само по разпореждане на ръководителя на място, а при непосредствена опасност за служителите и техниката оттеглянето се извършва незабавно, като веднага за това се докладва на ръководителя на място.

Чл. 19. (1) За ограничаване и ликвидиране на последствия от пожари, бедствия и извънредни ситуации при необходимост се привличат за участие и други служители от ГДПБЗН и РДПБЗН.

(2) Привличането на служители от ГДПБЗН става по заповед на директора на ГДПБЗН, а за тези от териториалните звена за ПБЗН – по заповед на директора на съответната РДПБЗН.

Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации или за дежурство с техника се предислоцират сили и средства.

(2) Предислоцирането на сили и средства от РДПБЗН на територията на друга РДПБЗН се извършва със заповед (приложение № 1) на директора на ГДПБЗН или упълномощени от него държавни служители.

(3) В рамките на РДПБЗН предислоцирането на сили и средства от района на действие на една РСПБЗН в района на действие на друга РСПБЗН се извършва със заповед (приложение № 2) на директора на съответната РДПБЗН.

(4) Когато на територията на една община има изградени две и повече РСПБЗН, изпращането на силите и средствата за ликвидиране на произшествие в друг район на действие в същата община се извършва от ОЦ в зависимост от оперативната обстановка, като не се издава заповед за предислоциране.

(5) За изпълнение на дейности с краткосрочен характер, за които има сключен договор, се дислоцират сили и средства по заповед на съответния директор на РДПБЗН.

(6) Когато заповедта за предислоциране на сили и средства е издадена устно, органите по ал. 2, 3 и 5 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на предислоциране.

Раздел III.
Организация на пожарогасителната и спасителната дейност

Чл. 21. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се осъществяват от държавни служители, работещи на смени в екип, съгласно утвърдени месечни графици.

(2) (В сила от 01.08.2017 г.) Екипът по ал. 1 е от минимум трима служители.

(3) Дейността по ал. 1 се осъществява посредством поддържане на постоянна оперативна готовност и работа на непрекъснат сменен режим в ГДПБЗН, РДПБЗН, РСПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР.

(4) Графиците по ал. 1 имат следното съдържание:

 1. датите на смените с поименно изписване на държавните служители, работещи на смени;
 2. датите, през които служителят е в законоустановен отпуск, командировка или отсъства поради други причини.

(5) Графиците на държавните служители, работещи на смени, се изготвят в зависимост от състоянието на оперативната обстановка, зачислената техника и наличните човешки ресурси, като се утвърждават: за ГДПБЗН от директора на ГДПБЗН, РДПБЗН от съответните директори или от оправомощени от тях длъжностни лица с ръководни функции.

Чл. 22. (1) Изпълнението на служебните задължения през работното време на държавните служители, работещи на смени, се определя съгласно разписание, утвърдено от директора на РДПБЗН по предложение на началника на РСПБЗН или на сектор СОД към РДПБЗН.

(2) Приемането и сдаването на смяната от държавните служители, работещи на смени, се отразява в дневник (приложение № 3).

(3) Професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД, се провежда съобразно разработените от ГДПБЗН методически указания и по утвърдени седмични програми, като вариант на примерна такава е посочен в приложение № 4.

Чл. 23. (1) В ОЦ се поставя актуална карта на района на действие на териториалното звено на ГДПБЗН с границите на районите на действие на РСПБЗН, УПБЗН и сектор СОД към РДПБЗН, а в диспечерския пункт – и карта (схема) на района на действие на съответното звено с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обектите от критичната инфраструктура от национално и местно значение и трасетата на европейските инфраструктурни коридори.

(2) В ОЦ се събира и обобщава актуална информация за специализираната техника, оборудването и държавните служители, работещи на смени в района на действие на РДПБЗН, съгласно приложения № 5 и 6.

(3) Актуалната информация от приложение № 5 се предава в НОЦ ежедневно, при приемане на смяната, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

(4) Информацията от приложение № 6 се предава в НОЦ ежемесечно на 1-во число или при промяна, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

Чл. 24. В РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, дежурството в диспечерския пункт (ДП) се осъществява по график от държавни служители, работещи на смени, изготвен от ръководителя на смяната при застъпване.

Чл. 25. (1) При извършване на ПГ и СД органите за ПБЗН имат право да използват средствата по чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР, собственост на физически или юридически лица, и да привличат за съдействие длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани за оказване на съдействие на основание чл. 124, ал. 1, т. 4 ЗМВР, за което им се издава удостоверение съгласно приложение № 7, което да им послужи за възстановяване на разходите по реда на чл. 124, ал. 7 ЗМВР.

(2) За непредоставяне на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства съгласно чл. 124, ал. 7 ЗМВР органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 8).

(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, се изпраща покана (приложение № 9).

(4) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 10).

(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга съгласно чл. 24, ал. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.).

(6) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 26. Ликвидирането на произшествия в служебни и жилищни помещения на задгранични представителства и физически лица, ползващи се с имунитет, или в техни превозни средства се извършва след писмено съгласие (приложение № 11) от ръководителя на дипломатическото представителство или на физическото лице, отпечатано двустранно на български и английски език.

Чл. 27. (1) За създаване на предварителна организация за ограничаване и ликвидиране на пожари се разработват планове за пожарогасене.

(2) Когато в плана за пожарогасене на даден обект е предвидено участие на сили и средства от две и повече РСПБЗН, съсредоточаването им се извършва по предварително разработен План за съсредоточаване на силите и средствата в обектите (приложение № 12), утвърден от директора на РДПБЗН.

(3) В случаите, когато се предвижда участието на сили и средства от съседни области, планът за съсредоточаване на силите и средствата се утвърждава от директора на ГДПБЗН, като копие се съхранява и в НОЦ при ГДПБЗН.

(4) Планът за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РДПБЗН, се съхранява в ОЦ, а плановете за пожарогасене и копие на Плана за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РСПБЗН и УПБЗН, се съхраняват в диспечерския пункт.

(5) Копия на ситуационните схеми и конкретните схеми от плановете за пожарогасене на обекти се изпращат и съхраняват и в диспечерските пунктове на съответните РСПБЗН/УПБЗН, вземащи участие съгласно Плана за съсредоточаване на силите и средствата в съответните обекти.

Чл. 28. (1) Вътрешният ред в териториалните звена на ГДПБЗН се регламентира с правила съгласно чл. 8, т. 5.

(2) С вътрешния ред се регламентира организацията и задълженията на държавните служители, работещи на смени, за изпълнение на дейностите за поддържане на постоянна оперативна готовност, в т.ч. и на наличната техника и оборудване.

Чл. 29. Дейността на държавните служители, работещи на смени, се организира съгласно разписанието по чл. 22, ал. 1 и поставените задачи от прекия ръководител, с готовност за незабавна реакция при сигнал за произшествие.

Чл. 30. (1) Държавните служители, работещи на смени, постоянно носят специално униформено облекло според сезона.

(2) Държавните служители, работещи на смени, поставят защитните си облекла на място и по начин, така че при сигнал „Тревога“ да имат готовност за тръгване в определеното за целта време.

(3) Държавните служители, работещи на смени, поддържат вътрешния ред и охраната на сградата, техниката и екипировката и не допускат влизането на външни лица без разрешение на началника на РСПБЗН/УПБЗН, а в негово отсъствие – на най-старшия служител.

Раздел IV.
Действия при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности

Чл. 31. (1) При получаване на съобщение за произшествие незабавно се изпращат държавни служители, работещи на смени, от РСПБЗН/УПБЗН или от сектор СОД към РДПЗН, в чийто район на действие е възникнало.

(2) По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият по длъжност служител поддържа постоянна радиовръзка съответно с диспечерския пункт и ОЦ при РДПБЗН.

(3) Ако по време на пътуването се получи съобщение, че произшествието е ликвидирано или е лъжлив сигнал за тревога, държавните служители, работещи на смени, се придвижват до мястото на произшествието, ако не получат друго разпореждане от по-старши ръководител.

(4) При възникване на произшествия в район на границата между два района за действие изпратеният на място екип предприема действия независимо от териториалната компетентност, като уведомява ОЦ за координиране на действията.

Чл. 32. В случай на възникнали две и повече произшествия поредността за ликвидирането им се определя от центровете по чл. 3, като се степенуват по опасност.

Чл. 33. (1) От получаване на съобщението за произшествие до неговото ликвидиране се извършва непрекъснато разузнаване.

(2) Разузнаването се ръководи от ръководителя на място или от определени от него служители.

(3) Основни задачи на разузнаването са:

 1. определяне на времето и мястото на възникване на произшествието;
 2. определяне на маршрутите за придвижване;
 3. установяване на мястото, границите, характера и обема на разрушенията или повредите на сгради и съоръжения, възникнали в резултат на пожара, бедствието или извънредната ситуация;
 4. определяне на опасностите за присъстващите на мястото на произшествието хора;
 5. обозначаване на границите на замърсените участъци;
 6. определяне на начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;
 7. определяне на вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара;
 8. определяне на вида на защитата на служителите при работа;
 9. определяне на необходимостта от извършване на спасителни действия;
 10. определяне на най-целесъобразните начини за извършване на ПГ и СД;
 11. определяне на необходимите сили и средства за извършване на ПГ или СД.

(4) За разузнаване се формират групи в състав от двама или повече служители в зависимост от сложността на произшествието.

(5) При организиране на разузнаване едновременно в няколко направления ръководителят на място:

 1. определя броя на групите за разузнаване, техния състав и реда за получаване на данните от разузнаването;
 2. определя ръководителите на групите за разузнаване и им поставя задачи;
 3. ръководи лично разузнаването в най-трудния и опасен участък на произшествието при необходимост.

(6) Служителите, влизащи в състава на групите за разузнаване:

 1. оказват незабавно помощ на застрашените и пострадалите и осигуряват безопасността им;
 2. вземат мерки за ограничаване на произшествието и безопасността на гражданите чрез затваряне или отваряне на прозорци, врати, контролиране потока и работата на вентилациите и по друг начин в зависимост от обстановката;
 3. изясняват обстановката с помощта на лица, които познават конструктивните особености и вътрешната планировка на сградата, пътните превозни средства и техните превозни документи и товари, съоръженията, технологията на производството и местността в района на произшествието;
 4. проверяват помещенията, сградите, пътните превозни средства и други съоръжения, които имат връзка или са в непосредствена близост до мястото на произшествието;
 5. вземат мерки за недопускане нанасянето на допълнителни щети върху ценни материали и съоръжения;
 6. поддържат постоянна връзка със силите, действащи на мястото на произшествието;
 7. носят индивидуални средства за защита, оборудване за разузнаване и спасяване, прибори за осветление, средства за свръзка, при необходимост и средства за определяне на концентрацията на вредни вещества и др.;
 8. влизат в помещения, в които има или се предполага, че има леснозапалими и горими течности или опасна експлозивна атмосфера, след вземане на мерки за недопускане на експлозия или възпламеняване;
 9. укрепват местата, където е възможно да има срутвания на конструкциите на сградата и съоръженията, като вземат превантивни мерки за себе си.

(7) Ръководителят на място взема първоначалното решение за действията на основата на външни признаци, когато пътят за проникване на групата за разузнаване е преграден.

Чл. 34. (1) Прекъсване на електрическите проводници и инсталации под напрежение и спиране на подаването на природен газ и на топлоенергия в мястото на намеса се извършват в зависимост от спецификата на обекта.

(2) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение до 380 волта се извършва от служителите по разпореждане на ръководителя на място, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(3) Когато за прекъсване на напрежението не могат да се използват съответните устройства (прекъсвачи, предпазители и др.), електрическите проводници се прерязват с диелектрични ножици, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(4) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение над 380 волта и временното прекъсване на снабдяването с природен газ и с топлоенергия се извършва от служители на операторите, обслужващи съответните системи или разпределителни мрежи, за което се попълва потвърждение съгласно приложение № 13.

Чл. 35. Във всеки автомобил, с който се поддържа постоянна оперативна готовност, се осигуряват бланки по приложения № 7, 11 и 13, справочник на опасните вещества, както и справочник за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН/УПБЗН в автомобилите за пожарогасене (приложение № 14).

Чл. 36. (1) Привеждането на силите и средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се извършва чрез подготовка за развръщане, предварително развръщане и пълно развръщане.

(2) Подготовката за развръщане започва от момента на пристигането на мястото на произшествието и се извършва едновременно с разузнаването.

(3) Подготовката за развръщане при пожар и спасителни дейности се извършва в зависимост от обстановката с установяване или без установяване на пожарен автомобил за пожарогасене на водоизточник.

(4) Предварителното развръщане по ал. 1 се извършва, когато по външни признаци може да се определи основното направление на развитие на произшествието, и включва подготовка на оборудването и изясняване на обстановката от ръководителя на място.

(5) Пълното развръщане по ал. 1 в зависимост от обстановката на произшествието може да се извърши веднага с пристигането на силите и средствата, като същото се предхожда от подготовка за развръщане или от предварителното развръщане.

(6) Пълно развръщане се извършва незабавно, когато обстановката на произшествието е ясна или на пристигналите сили е поставена задача.

(7) При пълното развръщане силите и средствата се разполагат така, че:

 1. да не възпрепятстват въвеждането на пристигащите допълнителни сили и средства;
 2. да осигуряват възможност за бързо съсредоточаване и прегрупиране;
 3. да не затрудняват движението и не създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия в района на произшествието, като пожарната техника се обозначава съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата;
 4. пожарната техника се установява, а оборудването се поставя на място, удобно за принудителна евакуация.

Чл. 37. (1) Действията по чл. 31 и 33 са ограничени до тези, които могат да бъдат извършени безопасно от личния състав на произшествието, и се изпълняват от държавните служители по чл. 21, ал. 1 последователно съобразно наличния състав на мястото на произшествието, като дейности, изискващи повече служители, се изпълняват след пристигане на допълнителни такива.

(2) Неотложни спасителни действия, касаещи спасяване на човешки живот, се извършват незабавно от първо пристигналите на място държавни служители, работещи на смени, като за взетите решения се уведомява ОЦ.

Чл. 38. (1) При наличие на застрашени или пострадали хора на мястото на произшествието държавните служители, работещи на смени, от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН или УПБЗН оказват помощ съобразно тяхната компетентност до пристигане на екипите за Спешна медицинска помощ.

(2) Транспортирането на пострадалите до лечебните заведения се организира от ръководителя на място и се осъществява с транспортни средства на центровете за спешна медицинска помощ, на МВР или собственост на физически или юридически лица.

Чл. 39. (1) При разузнаването и развръщането на силите и средствата на произшествието при необходимост се извършва и спасяване на хора.

(2) Когато наличните сили и средства са недостатъчни за едновременното спасяване на хора и ликвидиране на произшествието, приоритетно се спасяват хората.

(3) При спасяване и евакуация на хора от сгради (лечебни заведения, театри, училища, детски градини и др.) за съдействие се привлича обслужващият ги персонал.

Чл. 40. (1) Изнасянето на материални и културни ценности, както и на имущество се извършва по преценка на ръководителя на място, когато е:

 1. невъзможно да се защитят по друг начин;
 2. необходимо за ограничаване разпространението на произшествието;
 3. налице възможна опасност от срутване на конструкции.

(2) С предимство се изнасят опасни машини, апарати и прибори, уникални културни ценности, рискови вещества и материали, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(3) Имущество се складира на подходящи места и се охранява от полицейските органи или собствениците.

(4) За евакуирането на животни се привлича обслужващият ги персонал, като за охраната им се иска съдействието на полицейските органи.

Чл. 41. Едновременно с пожарогасителните действия се вземат мерки за отдимяване и отстраняване на нагретите газове от помещенията чрез отваряне или разкъртване на врати, прозорци, включване или изключване на вентилационни инсталации, както и чрез използване на специални технически средства.

Чл. 42. (1) Разрушаване на сгради или части от тях, разглобяването на конструкции, отстраняване, унищожаване или повреждане на имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността, се извършва с цел:

 1. осигуряване на пътища за спасяване и евакуация на хора, животни, имущество, материали и културни ценности;
 2. откриване скрити огнища на горене или източници на опасност;
 3. създаване на зони за ограничаване и ликвидиране на произшествия;
 4. отдимяване на помещения;
 5. ликвидиране на опасност от срутване.

(2) Мястото и обемът на работата по ал. 1 се определят от ръководителя на място след вземане на съответните мерки за безопасност, като се осигуряват и средства за гасене.

(3) В случаите, когато се налага спускане на конструкции и материали от височина, ръководителят на място задължително:

 1. назначава пост за безопасност;
 2. определя зоната за безопасност и разпорежда обозначаване на нейните граници;
 3. разпорежда ограничаване на достъпа на хора;
 4. организира освобождаване на терена от уреди и съоръжения, шлангови линии, пожарни стълби и други при едновременно извършване на различни дейности;
 5. взема мерки срещу падане на предмети върху газопроводи, съоръжения от електропреносната и електроразпределителната мрежа, открити комуникации на топлопреносната мрежа, телефонни проводници, балкони, навеси и върху други издадени части от сгради.

Чл. 43. (1) Произшествието се счита за ограничено, когато са отстранени основните предпоставки за последващо развитие.

(2) Произшествието се счита за ликвидирано, когато се отстранят всички предпоставки за неговото възобновяване.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Произшествие“ е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори, застрашаващи живота и здравето на хора и животни, нанасящо вреда на имущество и околната среда.
 2. „Пожар“ е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.
 3. „Поддържането на постоянната оперативна готовност“ е комплекс от дейности за осъществяване на непрекъснат сменен режим, провеждане на професионална подготовка и поддържане в изправност и окомплектованост пожарната и спасителната техника, оборудването, средствата за свръзка, сграден фонд и външен район на териториалното звено от държавните служители, работещи на смени.
 4. „Обект“ е всяко организационно или икономически обособено образувание на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци и сгради на физически лица.
 5. „Екип“ е съвкупност на държавни служители, окомплектувани с лични предпазни средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
 6. „Разузнаване“ е дейност за установяване на: главното направление за разпространение на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални ценности; начините за спасяване и пътищата за евакуация; направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата.
 7. „Евакуация“ е организирано извеждане на хора и животни от застрашената зона на безопасно място.
 8. „План за пожарогасене“ е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект, по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.
 9. „Диспечерски пункт (ДП)“ е работно място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР, осигуряващо комуникационна свързаност с ОЦ на РДПБЗН.

Заключителни разпоредби

 • 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
 • 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1941 от 2011 г. за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР (ДВ, бр. 62 от 2011 г.).
 • 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН.
 • 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в сила от 1.08.2017 г.

Препратка към цялата Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР

НАРЕДБА № 8121з-1006

НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.09.2015 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от органите за ПБЗН на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), секторите „Специализирани оперативни дейности“ (СОД) към регионалните дирекции, районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН), участъците за „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН) и звената, създадени по чл. 128 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата страна;
 2. контролира, координира, ръководи и оценява дейността на РДПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, по осъществяването на ПГ и СД;
 3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
 4. организира взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с органите на държавната власт, местното самоуправление, доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), юридическите лица, неправителствени организации и граждани;
 5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по ЗЗБ;
 6. организира и контролира експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(3) Териториалните звена на ГДПБЗН:

 1. организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие;
 2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;
 3. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с регионалните и областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;
 4. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия;
 5. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(4) Секторите СОД към РДПБЗН:

 1. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности в районa на действие на РДПБЗН, в чиято структура са;
 2. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности на територията на други РДПБЗН, включени в района им на действие, като координацията се осъществява от ГДПБЗН чрез стандартна оперативна процедура, утвърдена от директора на ГДПБЗН.

(5) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организират и отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие;
 2. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с общинските структури, доброволните формирования, изградени по ЗЗБ, юридическите лица и др.;
 3. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица);
 4. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

(6) Участъците „Пожарна безопасност и защита на населението“ отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие.

(7) Звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР осъществяват ПГ и СД на територията на обектите съгласно сключените договори и при условията на издадените разрешения.

Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ), който:

 1. организира управлението на звената за ПБЗН, участващи в ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации на две и повече области, уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшното взаимодействие съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
 2. координира управлението на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждането на ПГ и СД от РДПБЗН;
 3. организира взаимодействие между РДПБЗН и другите структури на МВР, сили и средства на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система (ЕСС) съгласно Националния план за защита при бедствия и плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;
 5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

(2) Управлението на силите и средствата на РДПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез сектор/група „Оперативен център“ (ОЦ), който:

 1. организира управлението, осъществява непрекъснато взаимодействие и поддържа постоянна връзка със силите за реагиране от РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации, на територията на съответната област съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие, като води на отчет изпратените сили и средства;
 2. координира управлението на силите и средствата при сигнали, получени от Единния европейски номер 112;
 3. организира взаимодействието и координацията с регионалните и областните структури на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС на територията на областта съгласно областните и общинските планове за защита при бедствие, плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура и плановете за пожарогасене по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;
 5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на областта.

Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез:

 1. годишен план за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;
 2. годишен тематичен план за теоретичната и практическата подготовка;
 3. годишен график за провеждане на щабни тренировки, пожаротактически учения, пожаротактически занятия, занятия по СД и оперативно-тактическо изучаване на обект, утвърден от директора на РДПБЗН;
 4. месечни планове за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;
 5. седмични програми за професионалната подготовка на държавни служители, работещи на смени;
 6. графици за извършване на техническо обслужване на наличната техника и оборудване.

Чл. 5. Пожарогасителната и спасителната дейност, извършвани от РДПБЗН и РСПБЗН, се отчитат чрез:

 1. шестмесечен отчет-анализ;
 2. годишен отчет-анализ.

Чл. 6. Дейността на РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност

Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР организира, координира и контролира ПГ и СД и осъществява взаимодействието със съответните структури на други държави и с международни органи и организации, с които Република България има споразумения за сътрудничество в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

(2) Главният секретар на МВР утвърждава Правила за дейността на ГДПБЗН при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Чл. 8. Директорът на ГДПБЗН:

 1. осъществява общо ръководство, контрол и координация на териториалните звена на ГДПБЗН за изпълнението на задачите по ПГ и СД;
 2. ръководи, организира и контролира участието на силите и средствата на органите за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осъществява оперативно взаимодействие с министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили;
 3. организира взаимодействието на ГДПБЗН със структурите на МВР, органите на изпълнителната власт и основните съставни части на единната спасителна система;
 4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при ЗЗБ;
 5. утвърждава Правила за действия на ръководителя на място при характерни произшествия, Правила за практическата подготовка и нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и защита на населението, Правила за вътрешния ред в териториалните звена на ГДПБЗН и Указания за разработване на планове за пожарогасене;
 6. ръководи, организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 9. Директорът на РДПБЗН:

 1. организира, ръководи, контролира и координира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД на територията на съответната област;
 2. организира взаимодействието и координацията при осъществяване на ПГ и СД на територията на съответната област с регионалните и областните структури на министерствата, ведомствата, юридическите и физическите лица;
 3. отговаря за дейността по осъществяване на ПГ и СД от РДПБЗН на територията на съответната област;
 4. координира разработването на планове за защита при бедствия и организира разработването на планове за пожарогасене;
 5. организира, ръководи и контролира участието на силите и средствата от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ, на територията на съответната област при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 6. организира и контролира професионалната подготовка по направление на ПГ и СД на служителите от РДПБЗН в РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР;
 7. организира и ръководи взаимодействието със силите за реагиране на органи на изпълнителната власт, доброволните формирования, физически и юридически лица и сили на единната спасителна система, участващи при гасене на пожари и извършване на спасителни действия на територията на съответната област;
 8. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 10. Началникът на РСПБЗН:

 1. ръководи, организира, контролира и отговаря за дейността на РСПБЗН и УПБЗН при осъществяване на ПГ и СД в района на действие;
 2. организира изпълнението на заповедите на директора на РДПБЗН;
 3. отчита се за ПГ и СД пред директора на РДПБЗН;
 4. организира и ръководи участието на силите и средствата от РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при извършване на ПГ и СД и осъществява взаимодействието с кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници, доброволните формирования по ЗЗБ, юридическите и физическите лица в района на действие;
 5. организира и контролира разработването на планове за пожарогасене на обектите в района на действие;
 6. организира и контролира професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД;
 7. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

Чл. 11. Началникът на оперативна дежурна група в сектор „Оперативен център“ (ОЦ) при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и старшият инспектор/инспектор в група ОЦ при РДПБЗН:

 1. осигуряват взаимодействие между органите за ПБЗН и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт при ограничаване и ликвидиране на произшествия и извънредни ситуации на територията на областта;
 2. организират управлението на силите за реагиране на СДПБЗН/РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на две и повече общини, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
 3. ръководят на място действията на участващите сили и средства при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации в областта;
 4. участват в организиране и провеждане професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД от областта.

Чл. 12. (1) Управлението на действията на силите и средствата на органите за ПБЗН при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва от ръководител на място.

(2) Ръководителят на място е държавен служител от органите за ПБЗН с най-висока длъжност, намиращ се на мястото на произшествието, в чиито длъжностни задължения е включено управлението на силите и средствата.

Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководството на ГДПБЗН и РДПБЗН при управление на силите и средствата при пожари, бедствия и извънредни ситуации се назначават:

 1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при ГДПБЗН;
 2. оперативен щаб (ОЩ) при РДПБЗН;
 3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за управление на силите и средствата на място.

(2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ се определят със заповед на директора на ГДПБЗН.

(3) Съставът и редът за работа на ОЩ се определят със заповед на съответния директор на РДПБЗН.

(4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се определят от ръководителя на място и включва служители, отговарящи за: провеждане на разузнаване; провеждане на евакуация; осигуряване на изискванията за безопасност и здраве; логистично осигуряване и др.

(5) Централният оперативен щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

(6) Оперативният щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

(7) По решение на органите по ал. 1 към състава на съответния щаб за управление на силите и средствата могат да се привличат и други длъжностни лица съобразно мащабите, спецификата и сложността на оперативната обстановка.

Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:

 1. организиране съсредоточаването на силите и средствата;
 2. организиране логистичното осигуряване и комуникациите;
 3. организиране взаимодействието между силите и средствата;
 4. организиране изпълнението на плановете за защита при бедствия, планове за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;
 5. при необходимост дава допълнителни указания за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа;
 6. обобщаване на информацията за хода на действията и предаването й на висшестоящите органи;
 7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;
 8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане на решения за предстоящите действия;
 9. организиране известяването и информирането на населението.

(2) Функционалните задължения на длъжностните лица на ЦОЩ при осъществяване на ПГ и СД се утвърждават от директора на ГДПБЗН, а на длъжностните лица на ОЩ се утвърждават от съответния директор на РДПБЗН.

Чл. 15. (1) За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез центровете по чл. 3 се привличат за участие в ПГ и СД сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система по ЗЗБ, включително звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ.

(2) Ограничаването и ликвидирането на горски пожари се осъществява съвместно със специализираните групи от служители и работници на държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, модулни формирования и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната и неправителствени организации, които се привличат за участие чрез техните ръководители.

Чл. 16. При извършване на съвместни ПГ и СД със звената, създадени по чл. 129 ЗМВР, и доброволните формирования по ЗЗБ действията се ръководят от ръководителя на място.

Чл. 17. (1) При ограничаване и ликвидиране на произшествия ръководителят на място:

 1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието, разпределя отговорностите между участващите сили и организира тяхното взаимодействие;
 2. организира издирването, спасяването, евакуацията и извеждането на пострадалите, оказването на първа долекарска помощ преди и след извеждането им, транспортирането им до лечебни заведения, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;
 3. организира временен щаб за управление на силите и средствата;
 4. поддържа постоянна връзка с центровете за управление по чл. 3, като своевременно ги информира за взетите решения и за обстановката на произшествието (разположението на силите и средствата, въведените в действие допълнителни сили и средства, както и тези в резерв);
 5. определя оперативните участъци, разпределя силите и средствата в тях, назначава ръководители на участъците и им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;
 6. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;
 7. определя необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;
 8. организира посрещането и въвеждането в действие на допълнителните сили и средства;
 9. привлича длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие при спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 10. забранява или ограничава влизането на лица в мястото на намесата;
 11. взема решение за използването на спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства, собственост на физически или юридически лица;
 12. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве;
 13. разпорежда незабавно спиране на строителни и монтажни дейности, теренни преустройства на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото произшествие;
 14. организира осигуряването на резерв от сили и средства на мястото на произшествието;
 15. организира подмяна на участващите служители при продължителни действия, като се ръководи от конкретната обстановка, и определя времето и реда за извършване на смените;
 16. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;
 17. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.

(2) При извършване на ПГ и СД ръководителят на място въвежда основните сили и средства за:

 1. спасяване на хора;
 2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;
 3. действие в района на обекта, когато няма опасност от разпространение към съседни обекти;
 4. защита на застрашени обекти;
 5. ограничаване на произшествието в производства с рискови вещества и материали.

Чл. 18. (1) Изпращането на сили и средства на РСПБЗН от едно произшествие на друго се извършва от центровете по чл. 3 след съгласуване с ръководителя на мястото на произшествието, като за извършеното предислоциране или при невъзможност за такова се докладва по реда на подчиненост.

(2) При ликвидиране на произшествие силите и средствата могат да се оттеглят от позициите си само по разпореждане на ръководителя на място, а при непосредствена опасност за служителите и техниката оттеглянето се извършва незабавно, като веднага за това се докладва на ръководителя на място.

Чл. 19. (1) За ограничаване и ликвидиране на последствия от пожари, бедствия и извънредни ситуации при необходимост се привличат за участие и други служители от ГДПБЗН и РДПБЗН.

(2) Привличането на служители от ГДПБЗН става по заповед на директора на ГДПБЗН, а за тези от териториалните звена за ПБЗН – по заповед на директора на съответната РДПБЗН.

Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации или за дежурство с техника се предислоцират сили и средства.

(2) Предислоцирането на сили и средства от РДПБЗН на територията на друга РДПБЗН се извършва със заповед (приложение № 1) на директора на ГДПБЗН или упълномощени от него държавни служители.

(3) В рамките на РДПБЗН предислоцирането на сили и средства от района на действие на една РСПБЗН в района на действие на друга РСПБЗН се извършва със заповед (приложение № 2) на директора на съответната РДПБЗН.

(4) Когато на територията на една община има изградени две и повече РСПБЗН, изпращането на силите и средствата за ликвидиране на произшествие в друг район на действие в същата община се извършва от ОЦ в зависимост от оперативната обстановка, като не се издава заповед за предислоциране.

(5) За изпълнение на дейности с краткосрочен характер, за които има сключен договор, се дислоцират сили и средства по заповед на съответния директор на РДПБЗН.

(6) Когато заповедта за предислоциране на сили и средства е издадена устно, органите по ал. 2, 3 и 5 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на предислоциране.

Раздел III.
Организация на пожарогасителната и спасителната дейност

Чл. 21. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се осъществяват от държавни служители, работещи на смени в екип, съгласно утвърдени месечни графици.

(2) (В сила от 01.08.2017 г.) Екипът по ал. 1 е от минимум трима служители.

(3) Дейността по ал. 1 се осъществява посредством поддържане на постоянна оперативна готовност и работа на непрекъснат сменен режим в ГДПБЗН, РДПБЗН, РСПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР.

(4) Графиците по ал. 1 имат следното съдържание:

 1. датите на смените с поименно изписване на държавните служители, работещи на смени;
 2. датите, през които служителят е в законоустановен отпуск, командировка или отсъства поради други причини.

(5) Графиците на държавните служители, работещи на смени, се изготвят в зависимост от състоянието на оперативната обстановка, зачислената техника и наличните човешки ресурси, като се утвърждават: за ГДПБЗН от директора на ГДПБЗН, РДПБЗН от съответните директори или от оправомощени от тях длъжностни лица с ръководни функции.

Чл. 22. (1) Изпълнението на служебните задължения през работното време на държавните служители, работещи на смени, се определя съгласно разписание, утвърдено от директора на РДПБЗН по предложение на началника на РСПБЗН или на сектор СОД към РДПБЗН.

(2) Приемането и сдаването на смяната от държавните служители, работещи на смени, се отразява в дневник (приложение № 3).

(3) Професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД, се провежда съобразно разработените от ГДПБЗН методически указания и по утвърдени седмични програми, като вариант на примерна такава е посочен в приложение № 4.

Чл. 23. (1) В ОЦ се поставя актуална карта на района на действие на териториалното звено на ГДПБЗН с границите на районите на действие на РСПБЗН, УПБЗН и сектор СОД към РДПБЗН, а в диспечерския пункт – и карта (схема) на района на действие на съответното звено с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обектите от критичната инфраструктура от национално и местно значение и трасетата на европейските инфраструктурни коридори.

(2) В ОЦ се събира и обобщава актуална информация за специализираната техника, оборудването и държавните служители, работещи на смени в района на действие на РДПБЗН, съгласно приложения № 5 и 6.

(3) Актуалната информация от приложение № 5 се предава в НОЦ ежедневно, при приемане на смяната, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

(4) Информацията от приложение № 6 се предава в НОЦ ежемесечно на 1-во число или при промяна, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

Чл. 24. В РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, дежурството в диспечерския пункт (ДП) се осъществява по график от държавни служители, работещи на смени, изготвен от ръководителя на смяната при застъпване.

Чл. 25. (1) При извършване на ПГ и СД органите за ПБЗН имат право да използват средствата по чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР, собственост на физически или юридически лица, и да привличат за съдействие длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани за оказване на съдействие на основание чл. 124, ал. 1, т. 4 ЗМВР, за което им се издава удостоверение съгласно приложение № 7, което да им послужи за възстановяване на разходите по реда на чл. 124, ал. 7 ЗМВР.

(2) За непредоставяне на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства съгласно чл. 124, ал. 7 ЗМВР органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 8).

(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, се изпраща покана (приложение № 9).

(4) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 10).

(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга съгласно чл. 24, ал. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.).

(6) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 26. Ликвидирането на произшествия в служебни и жилищни помещения на задгранични представителства и физически лица, ползващи се с имунитет, или в техни превозни средства се извършва след писмено съгласие (приложение № 11) от ръководителя на дипломатическото представителство или на физическото лице, отпечатано двустранно на български и английски език.

Чл. 27. (1) За създаване на предварителна организация за ограничаване и ликвидиране на пожари се разработват планове за пожарогасене.

(2) Когато в плана за пожарогасене на даден обект е предвидено участие на сили и средства от две и повече РСПБЗН, съсредоточаването им се извършва по предварително разработен План за съсредоточаване на силите и средствата в обектите (приложение № 12), утвърден от директора на РДПБЗН.

(3) В случаите, когато се предвижда участието на сили и средства от съседни области, планът за съсредоточаване на силите и средствата се утвърждава от директора на ГДПБЗН, като копие се съхранява и в НОЦ при ГДПБЗН.

(4) Планът за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РДПБЗН, се съхранява в ОЦ, а плановете за пожарогасене и копие на Плана за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РСПБЗН и УПБЗН, се съхраняват в диспечерския пункт.

(5) Копия на ситуационните схеми и конкретните схеми от плановете за пожарогасене на обекти се изпращат и съхраняват и в диспечерските пунктове на съответните РСПБЗН/УПБЗН, вземащи участие съгласно Плана за съсредоточаване на силите и средствата в съответните обекти.

Чл. 28. (1) Вътрешният ред в териториалните звена на ГДПБЗН се регламентира с правила съгласно чл. 8, т. 5.

(2) С вътрешния ред се регламентира организацията и задълженията на държавните служители, работещи на смени, за изпълнение на дейностите за поддържане на постоянна оперативна готовност, в т.ч. и на наличната техника и оборудване.

Чл. 29. Дейността на държавните служители, работещи на смени, се организира съгласно разписанието по чл. 22, ал. 1 и поставените задачи от прекия ръководител, с готовност за незабавна реакция при сигнал за произшествие.

Чл. 30. (1) Държавните служители, работещи на смени, постоянно носят специално униформено облекло според сезона.

(2) Държавните служители, работещи на смени, поставят защитните си облекла на място и по начин, така че при сигнал „Тревога“ да имат готовност за тръгване в определеното за целта време.

(3) Държавните служители, работещи на смени, поддържат вътрешния ред и охраната на сградата, техниката и екипировката и не допускат влизането на външни лица без разрешение на началника на РСПБЗН/УПБЗН, а в негово отсъствие – на най-старшия служител.

Раздел IV.
Действия при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности

Чл. 31. (1) При получаване на съобщение за произшествие незабавно се изпращат държавни служители, работещи на смени, от РСПБЗН/УПБЗН или от сектор СОД към РДПЗН, в чийто район на действие е възникнало.

(2) По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият по длъжност служител поддържа постоянна радиовръзка съответно с диспечерския пункт и ОЦ при РДПБЗН.

(3) Ако по време на пътуването се получи съобщение, че произшествието е ликвидирано или е лъжлив сигнал за тревога, държавните служители, работещи на смени, се придвижват до мястото на произшествието, ако не получат друго разпореждане от по-старши ръководител.

(4) При възникване на произшествия в район на границата между два района за действие изпратеният на място екип предприема действия независимо от териториалната компетентност, като уведомява ОЦ за координиране на действията.

Чл. 32. В случай на възникнали две и повече произшествия поредността за ликвидирането им се определя от центровете по чл. 3, като се степенуват по опасност.

Чл. 33. (1) От получаване на съобщението за произшествие до неговото ликвидиране се извършва непрекъснато разузнаване.

(2) Разузнаването се ръководи от ръководителя на място или от определени от него служители.

(3) Основни задачи на разузнаването са:

 1. определяне на времето и мястото на възникване на произшествието;
 2. определяне на маршрутите за придвижване;
 3. установяване на мястото, границите, характера и обема на разрушенията или повредите на сгради и съоръжения, възникнали в резултат на пожара, бедствието или извънредната ситуация;
 4. определяне на опасностите за присъстващите на мястото на произшествието хора;
 5. обозначаване на границите на замърсените участъци;
 6. определяне на начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;
 7. определяне на вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара;
 8. определяне на вида на защитата на служителите при работа;
 9. определяне на необходимостта от извършване на спасителни действия;
 10. определяне на най-целесъобразните начини за извършване на ПГ и СД;
 11. определяне на необходимите сили и средства за извършване на ПГ или СД.

(4) За разузнаване се формират групи в състав от двама или повече служители в зависимост от сложността на произшествието.

(5) При организиране на разузнаване едновременно в няколко направления ръководителят на място:

 1. определя броя на групите за разузнаване, техния състав и реда за получаване на данните от разузнаването;
 2. определя ръководителите на групите за разузнаване и им поставя задачи;
 3. ръководи лично разузнаването в най-трудния и опасен участък на произшествието при необходимост.

(6) Служителите, влизащи в състава на групите за разузнаване:

 1. оказват незабавно помощ на застрашените и пострадалите и осигуряват безопасността им;
 2. вземат мерки за ограничаване на произшествието и безопасността на гражданите чрез затваряне или отваряне на прозорци, врати, контролиране потока и работата на вентилациите и по друг начин в зависимост от обстановката;
 3. изясняват обстановката с помощта на лица, които познават конструктивните особености и вътрешната планировка на сградата, пътните превозни средства и техните превозни документи и товари, съоръженията, технологията на производството и местността в района на произшествието;
 4. проверяват помещенията, сградите, пътните превозни средства и други съоръжения, които имат връзка или са в непосредствена близост до мястото на произшествието;
 5. вземат мерки за недопускане нанасянето на допълнителни щети върху ценни материали и съоръжения;
 6. поддържат постоянна връзка със силите, действащи на мястото на произшествието;
 7. носят индивидуални средства за защита, оборудване за разузнаване и спасяване, прибори за осветление, средства за свръзка, при необходимост и средства за определяне на концентрацията на вредни вещества и др.;
 8. влизат в помещения, в които има или се предполага, че има леснозапалими и горими течности или опасна експлозивна атмосфера, след вземане на мерки за недопускане на експлозия или възпламеняване;
 9. укрепват местата, където е възможно да има срутвания на конструкциите на сградата и съоръженията, като вземат превантивни мерки за себе си.

(7) Ръководителят на място взема първоначалното решение за действията на основата на външни признаци, когато пътят за проникване на групата за разузнаване е преграден.

Чл. 34. (1) Прекъсване на електрическите проводници и инсталации под напрежение и спиране на подаването на природен газ и на топлоенергия в мястото на намеса се извършват в зависимост от спецификата на обекта.

(2) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение до 380 волта се извършва от служителите по разпореждане на ръководителя на място, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(3) Когато за прекъсване на напрежението не могат да се използват съответните устройства (прекъсвачи, предпазители и др.), електрическите проводници се прерязват с диелектрични ножици, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(4) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение над 380 волта и временното прекъсване на снабдяването с природен газ и с топлоенергия се извършва от служители на операторите, обслужващи съответните системи или разпределителни мрежи, за което се попълва потвърждение съгласно приложение № 13.

Чл. 35. Във всеки автомобил, с който се поддържа постоянна оперативна готовност, се осигуряват бланки по приложения № 7, 11 и 13, справочник на опасните вещества, както и справочник за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН/УПБЗН в автомобилите за пожарогасене (приложение № 14).

Чл. 36. (1) Привеждането на силите и средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се извършва чрез подготовка за развръщане, предварително развръщане и пълно развръщане.

(2) Подготовката за развръщане започва от момента на пристигането на мястото на произшествието и се извършва едновременно с разузнаването.

(3) Подготовката за развръщане при пожар и спасителни дейности се извършва в зависимост от обстановката с установяване или без установяване на пожарен автомобил за пожарогасене на водоизточник.

(4) Предварителното развръщане по ал. 1 се извършва, когато по външни признаци може да се определи основното направление на развитие на произшествието, и включва подготовка на оборудването и изясняване на обстановката от ръководителя на място.

(5) Пълното развръщане по ал. 1 в зависимост от обстановката на произшествието може да се извърши веднага с пристигането на силите и средствата, като същото се предхожда от подготовка за развръщане или от предварителното развръщане.

(6) Пълно развръщане се извършва незабавно, когато обстановката на произшествието е ясна или на пристигналите сили е поставена задача.

(7) При пълното развръщане силите и средствата се разполагат така, че:

 1. да не възпрепятстват въвеждането на пристигащите допълнителни сили и средства;
 2. да осигуряват възможност за бързо съсредоточаване и прегрупиране;
 3. да не затрудняват движението и не създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия в района на произшествието, като пожарната техника се обозначава съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата;
 4. пожарната техника се установява, а оборудването се поставя на място, удобно за принудителна евакуация.

Чл. 37. (1) Действията по чл. 31 и 33 са ограничени до тези, които могат да бъдат извършени безопасно от личния състав на произшествието, и се изпълняват от държавните служители по чл. 21, ал. 1 последователно съобразно наличния състав на мястото на произшествието, като дейности, изискващи повече служители, се изпълняват след пристигане на допълнителни такива.

(2) Неотложни спасителни действия, касаещи спасяване на човешки живот, се извършват незабавно от първо пристигналите на място държавни служители, работещи на смени, като за взетите решения се уведомява ОЦ.

Чл. 38. (1) При наличие на застрашени или пострадали хора на мястото на произшествието държавните служители, работещи на смени, от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН или УПБЗН оказват помощ съобразно тяхната компетентност до пристигане на екипите за Спешна медицинска помощ.

(2) Транспортирането на пострадалите до лечебните заведения се организира от ръководителя на място и се осъществява с транспортни средства на центровете за спешна медицинска помощ, на МВР или собственост на физически или юридически лица.

Чл. 39. (1) При разузнаването и развръщането на силите и средствата на произшествието при необходимост се извършва и спасяване на хора.

(2) Когато наличните сили и средства са недостатъчни за едновременното спасяване на хора и ликвидиране на произшествието, приоритетно се спасяват хората.

(3) При спасяване и евакуация на хора от сгради (лечебни заведения, театри, училища, детски градини и др.) за съдействие се привлича обслужващият ги персонал.

Чл. 40. (1) Изнасянето на материални и културни ценности, както и на имущество се извършва по преценка на ръководителя на място, когато е:

 1. невъзможно да се защитят по друг начин;
 2. необходимо за ограничаване разпространението на произшествието;
 3. налице възможна опасност от срутване на конструкции.

(2) С предимство се изнасят опасни машини, апарати и прибори, уникални културни ценности, рискови вещества и материали, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

(3) Имущество се складира на подходящи места и се охранява от полицейските органи или собствениците.

(4) За евакуирането на животни се привлича обслужващият ги персонал, като за охраната им се иска съдействието на полицейските органи.

Чл. 41. Едновременно с пожарогасителните действия се вземат мерки за отдимяване и отстраняване на нагретите газове от помещенията чрез отваряне или разкъртване на врати, прозорци, включване или изключване на вентилационни инсталации, както и чрез използване на специални технически средства.

Чл. 42. (1) Разрушаване на сгради или части от тях, разглобяването на конструкции, отстраняване, унищожаване или повреждане на имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността, се извършва с цел:

 1. осигуряване на пътища за спасяване и евакуация на хора, животни, имущество, материали и културни ценности;
 2. откриване скрити огнища на горене или източници на опасност;
 3. създаване на зони за ограничаване и ликвидиране на произшествия;
 4. отдимяване на помещения;
 5. ликвидиране на опасност от срутване.

(2) Мястото и обемът на работата по ал. 1 се определят от ръководителя на място след вземане на съответните мерки за безопасност, като се осигуряват и средства за гасене.

(3) В случаите, когато се налага спускане на конструкции и материали от височина, ръководителят на място задължително:

 1. назначава пост за безопасност;
 2. определя зоната за безопасност и разпорежда обозначаване на нейните граници;
 3. разпорежда ограничаване на достъпа на хора;
 4. организира освобождаване на терена от уреди и съоръжения, шлангови линии, пожарни стълби и други при едновременно извършване на различни дейности;
 5. взема мерки срещу падане на предмети върху газопроводи, съоръжения от електропреносната и електроразпределителната мрежа, открити комуникации на топлопреносната мрежа, телефонни проводници, балкони, навеси и върху други издадени части от сгради.

Чл. 43. (1) Произшествието се счита за ограничено, когато са отстранени основните предпоставки за последващо развитие.

(2) Произшествието се счита за ликвидирано, когато се отстранят всички предпоставки за неговото възобновяване.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Произшествие“ е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори, застрашаващи живота и здравето на хора и животни, нанасящо вреда на имущество и околната среда.
 2. „Пожар“ е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.
 3. „Поддържането на постоянната оперативна готовност“ е комплекс от дейности за осъществяване на непрекъснат сменен режим, провеждане на професионална подготовка и поддържане в изправност и окомплектованост пожарната и спасителната техника, оборудването, средствата за свръзка, сграден фонд и външен район на териториалното звено от държавните служители, работещи на смени.
 4. „Обект“ е всяко организационно или икономически обособено образувание на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци и сгради на физически лица.
 5. „Екип“ е съвкупност на държавни служители, окомплектувани с лични предпазни средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
 6. „Разузнаване“ е дейност за установяване на: главното направление за разпространение на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални ценности; начините за спасяване и пътищата за евакуация; направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата.
 7. „Евакуация“ е организирано извеждане на хора и животни от застрашената зона на безопасно място.
 8. „План за пожарогасене“ е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект, по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.
 9. „Диспечерски пункт (ДП)“ е работно място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР, осигуряващо комуникационна свързаност с ОЦ на РДПБЗН.

Заключителни разпоредби

 • 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
 • 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1941 от 2011 г. за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР (ДВ, бр. 62 от 2011 г.).
 • 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН.
 • 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в сила от 1.08.2017 г.

Препратка към цялата Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР

Свържете се с нас