НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. ДВ, бр. 84 от 20 октомври 2017 г., изм. ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).

Чл. 2. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;
 2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) по осъществяването на ДПК;
 3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и от директора на ГДПБЗН – МВР;
 4. осъществява ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, и в случаите, определени с друг нормативен акт.

(2) Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и РДПБЗН:

 1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район на действие;
 2. ръководят, контролират и оценяват дейността на регионалните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;
 3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН – МВР или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
 4. осъществяват ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на определения район на действие на две и повече РСПБЗН;
 5. осъществяват ДПК на обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;
 6. изпълняват указанията на ГДПБЗН – МВР при осъществяване на ДПК.

(3) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“:

 1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;
 2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;
 3. изпълняват указанията на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на ДПК.

Чл. 3. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН – МВР:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК на територията на страната;
 2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;
 3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ДПК от органите за ПБЗН;
 4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
 5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
 6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите, които се водят на отчет в ГДПБЗН – МВР;
 7. определя инвестиционните проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН – МВР извън определените по чл. 2, ал. 1, т. 4;
 8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;
 9. определя със заповед служители от ГДПБЗН – МВР, които водят отчетността по осъществявания ДПК в обектите и строежите по т. 6.

Чл. 5. (1) Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
 2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН – МВР;
 3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН – МВР за дейността по осъществяване на ДПК;
 4. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
 5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
 6. определя със заповед списък на обекти, подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;
 7. определя със заповед списък на обекти и строежи, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;
 8. определя със заповед реда за осъществяване на ДПК в обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;
 9. определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, които се водят на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН и ГДПБЗН – МВР;
 10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 6 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.

Чл. 6. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН с писмена заповед може да възложи временно на служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

 1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
 2. се извършват кампанийни проверки или се осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
 3. длъжността е вакантна.

Чл. 7. (1) Началникът на РСПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
 2. осъществява ДПК в определения район на действие;
 3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
 4. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;
 5. предлага на директора на СДПБЗН/РДПБЗН списък на обектите, подлежащи на комплексни проверки, и график за тяхното извършване;
 6. определя със заповед териториален и/или специализиран участък на всеки служител, осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на определения район на действие;
 7. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване на контролни проверки на обекти и строежи;
 8. утвърждава график за извършване на тематични проверки на обекти.

(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 5 и 7 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.

(3) Когато със заповедта по ал. 1, т. 6 се създават специализирани участъци за осъществяване на ДПК, обектите, определени в тях, се изключват от териториалните участъци.

Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена заповед може да възложи на служител от един участък осъществяването на ДПК в други участъци за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

 1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
 2. изпълнява задължения на дежурен по служба;
 3. се извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
 4. длъжността е вакантна.

Чл. 9. Началникът на УПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
 2. осъществява ДПК в определения район на действие;
 3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на РСПБЗН;
 4. информира и се отчита пред началника на РСПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК.

Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на съответния обект.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН. В досието се съхраняват:

 1. всички административни актове, издадени от органите за ПБЗН;
 2. документи за вложените в обекта строителни продукти по чл. 19;
 3. кореспонденцията (писма, уведомления и др.) до съответната РСПБЗН във връзка с предстояща учебна евакуация, заверени заповедни книги, както и при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, пожароизвестителна система, система за гласово оповестяване и пожарогасителна система, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
 4. планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите.

Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:

 1. планове за дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения ред в МВР;
 2. планове за кампанийни дейности на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия – избори, международни форуми и др.);
 3. графици за извършване на комплексни, контролни и тематични проверки.

Чл. 13. (1) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5, т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН – МВР или съответно до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК при проектирането и изграждането на строежи, за които са издадени становища по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – ДВ, бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.), се изпращат до директора на ГДПБЗН – МВР. При въвеждане в експлоатация на същите строежи писмена справка с информация се изпраща до директора на ГДПБЗН – МВР относно изпълнението на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност, заложени в становищата, издадени по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел III.
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Чл. 14. (1) Държавният противопожарен контрол включва:

 1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне и експлоатация на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
 3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в други, предвидени в закони случаи.

(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 органите за ПБЗН съобразно тяхната компетентност:

 1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
 2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
 3. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
 4. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
 5. прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
 7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
 8. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
 9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;
 10. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;
 11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
 12. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

(3) Копия от дадените от органите за ПБЗН писмени становища при участие в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите се съхраняват в досиетата на обектите по чл. 11 или в самостоятелно досие в РСПБЗН, в чийто район на действие попада обектът.

Чл. 15. За осъществяване на дейността по чл. 14, ал. 1 органите за ПБЗН извършват следните проверки:

 1. комплексни;
 2. контролни;
 3. за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия;
 4. тематични;
 5. сертификационни и други проверки за издаване на удостоверителни документи;
 6. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
 7. по сигнали по чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗМВР и предложения по чл. 107, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите или строежите.

Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация най-малко веднъж на четири години за установяване съответствието им с техническото състояние, при което същите са въведени в експлоатация, и с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).

(3) Комплексните проверки се ръководят от служител на ръководна или старши ръководна длъжност.

(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:

 1. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5А“ и „Ф5Б“ с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
 2. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.1“ с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 3500 кв. м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;
 3. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.2“ с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
 4. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5Г“ с разгъната застроена площ над 10 000 кв. м и с едновременно пребиваване на персонал над 50 човека;
 5. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;
 6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;
 7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;
 8. обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
 9. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 2500 кв. м;
 10. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 200 легла;
 11. учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца;
 12. сгради с височина над 28 м (с изключение на подклас Ф1.3), както и сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 10 000 кв. м, включително площта на подземните етажи;
 13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет;
 14. сградите на съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на централно и областно ниво и сградите на националните медии, които отговарят на поне едно от следните условия:

а) общата им разгъната застроена площ е над 500 кв. м;

б) броят на постоянно работещите служители в обекта е повече от 20.

(5) В списъка по чл. 5, ал. 1, т. 6 освен обектите по ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти по предложение на началника на РСПБЗН.

(6) Определянето на броя на пребиваващите хора в обектите се извършва съгласно чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(7) За обекти, въведени в експлоатация с държавна приемателна комисия, в която е взел участие служител от органите за ПБЗН, държавната приемателна комисия се приема за извършена първа комплексна проверка на обекта.

Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите се извършват за установяване съответствието им с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.), а на строежите – за установяване съответствието им с приложимите към строежа строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Най-малко веднъж в годината се извършват задължително контролни проверки по график на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, с изключение на годината, в която е извършена комплексната проверка.

(3) Най-малко веднъж на три години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите с възможност за едновременно пребиваване на 20 и повече човека.

(4) Най-малко веднъж на пет години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите със застроена площ над 50 кв. м.

(5) Контролни проверки се извършват от служител на изпълнителска или по-висока длъжност на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, както и на обектите, отговарящи на следните показатели:

 1. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5А“ и „Ф5Б“ с площ над 50 кв. м.;
 2. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
 3. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5Г“ с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
 4. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
 5. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 100 легла;
 6. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 1500 кв. м;
 7. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 50 легла;
 8. сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 5000 кв. м, включително площта на подземните етажи.

(6) Резултатите от извършените контролни проверки на обекти в експлоатация се отразяват в констативен протокол с минимален обхват съгласно приложение № 2, при условие че липсват обстоятелства, налагащи издаването на други административни актове.

(7) Резултатите от извършените проверки за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия се отразяват в дневника по чл. 30, ал. 3.

Чл. 18. (1) Тематични проверки се извършват по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия – избори, международни форуми), на характерни групи обекти и строежи по решение на министъра на вътрешните работи, на главния секретар на МВР, на директора на ГДПБЗН – МВР, на директора на СДПБЗН/РДПБЗН и на началниците на РСПБЗН.

(2) Резултатите от извършените тематични проверки се отразяват в подробна справка до разпоредилия проверката, съдържаща наименование на проверените обекти и строежи (съответно вид и регистрационен номер на проверената земеделска техника), както и констатациите от проверките.

Чл. 19. Контролът за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти включва проверка на документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, свързани с изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:

 1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:

а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ и указания за прилагане на български език – за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка (ЕТО);

б) (изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН – МВР, и инструкция и информация за безопасност на български език;

 1. за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:

а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език – за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадена ЕТО;

б) (изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт с посочен клас по реакция на огън въз основа на протокол за класификация – за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО.

Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

Чл. 21. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност в строежите органите за ПБЗН вписват в заповедните книги по чл. 170, ал. 3 ЗУТ предписания, които се отразяват в дневник (приложение № 3), а копие от предписанието се съхранява в РСПБЗН.

Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).

Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено разпореждане по чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).

(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актовете за установяване на административни нарушения по реда на ЗУТ (приложение № 5).

(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, актосъставителят изпраща покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (приложение № 6) се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Наказателните постановления се издават от директора или от заместник-директора на ГДБПЗН – МВР, от директора на СДПБЗН/РДПБЗН, от заместник-директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН.

(3) Административнонаказващите органи по ал. 2 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.

(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга (приложение № 8).

(6) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и издадените въз основа на тях наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН – МВР.

Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):

 1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;
 2. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;
 3. спиране на строителството и използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.

(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва с изготвяне на констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

(3) Въз основа на констативния акт по ал. 2 се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).

(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:

 1. по ал. 1, т. 1 – от директора или заместник-директора на ГДПБЗН – МВР;
 2. по ал. 1, т. 2 – от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН;
 3. по ал. 1, т. 3 – от началниците на РСПБЗН.

(5) Констативните актове за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се завеждат в книга (приложение № 11).

(6) Принудителните административни мерки се обявяват чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).

(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ органът, осъществяващ ДПК, може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините.

(8) При наличие на фактическа невъзможност за изпълнение на ПАМ чрез поставяне на лепенка с печат това обстоятелство се отразява в протокол (приложение № 14). В този случай ПАМ се изпълнява от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за налагане на ПАМ.

(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел осъществяване на дейности за отстраняване на нарушенията, послужили като фактическо основание за налагането на ПАМ, се разрешава, след като собственикът/ползвателят на обекта е отправил искане по реда на чл. 29 АПК до органа, издал заповедта за налагане на ПАМ. След получаване на разрешение териториалният орган за ПБЗН премахва поставената лепенка, като съставя протокол (приложение № 15).

(10) За осигуряване на краткотраен достъп в обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след приключване на дейностите териториалният орган по ДПК отново поставя лепенка, като изготвя протокола по ал. 6.

(11) Отмяната на ПАМ се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 16).

(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 17).

(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

(14) Оспорването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на АПК.

Чл. 26. При установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН – МВР, директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 18) до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена не са отстранили нарушенията след прилагане на съответните административни мерки.

(2) Директорът на ГДПБЗН – МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН – МВР и директорите на СДПБЗН/РДПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 19) по компетентност до органите за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и издаването на строителни книжа.

(3) Копия от писмата по ал. 2, издадени от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН, се изпращат в ГДПБЗН – МВР.

Чл. 28. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.

Чл. 29. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни и взривоопасни професии и дейности.

Чл. 30. (1) Дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, се отчита:

 1. ежедневно – чрез попълване на дневник (приложение № 20);
 2. месечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 21);
 3. шестмесечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 22).

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН – МВР до 5-о число на месеца, следващ отчетния период.

(3) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат в дневник (приложение № 23). Отчитането на изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва ежемесечно.

Чл. 31. (1) Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, водят на отчет в дневника по чл. 21 всички строежи, за които е постъпило искане за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.

(2) Органите за ПБЗН, участвали в заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ), изготвят писмена справка до ръководителя на съответното структурно звено за ПБЗН, с която предоставят информация за разгледаните на заседанието инвестиционни проекти, съответствието на проектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, дадените от тях становища и взетите решения.

Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват ДПК в обектите по реда на тази наредба.

Раздел IV.
Ред за извършване на проверки и издаване на удостоверителни документи за пожарна безопасност по искане на заинтересовани лица

Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:

 1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 24);
 2. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите (приложение № 25);
 3. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт (приложение № 25);
 4. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
 5. сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 27).

(2) За издаването на документи по ал. 1 се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 се издават след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директора на ГДПБЗН – МВР.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.

(4) За всички случаи, извън посочените в ал. 2 и 3, искането за становище се подава до началниците на РСПБЗН.

(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице до директора на ГДПБЗН – МВР – за обекти по чл. 2, ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи – до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.

(6) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Писменото искане съдържа данни за име/наименование на заинтересованото физическо или юридическо лице, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен да посочи в писменото искане телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Чл. 35. (1) Към исканията по чл. 34, ал. 1 и 5 се прилагат следните документи:

 1. когато искането се подава от упълномощено лице – пълномощно с нотариална заверка на подписа;
 2. документ за внесена държавна такса.

(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат:

 1. копие на виза за проектиране или извадка от действащ ПУП, а при застрояване в неурегулирани територии – документите по чл. 58 и 59 ЗУТ;
 2. проектни материали по съответните части.

(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат копия от:

 1. разрешение за строеж;
 2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.

(7) Копията на документите по ал. 1 – 6 се подават заверени с подпис и печат за вярност.

Чл. 36. (1) Органите по чл. 34 определят реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване на съответния акт.

(2) Когато при проверката се установят нередовности, заявителят се уведомява по реда на чл. 30 АПК за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(3) Срокът за произнасяне по искането по чл. 34, ал. 1 и 5 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(4) Ако производството е прекратено, лицето по чл. 34, ал. 1 може да отправи ново искане по реда на чл. 34, за което се заплаща държавна такса.

Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на строително-техническа, технологична и друга документация.

Чл. 38. (1) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) При установяване на съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 се издават от директора на ГДПБЗН – МВР или оправомощени от него длъжностни лица, директора на СДПБЗН/РДПБЗН и началника на РСПБЗН съобразно компетентността.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

(3) При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:

 1. решение за отказ (приложение № 28), в което се описват несъответствията на проекта с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
 2. решение за отказ (приложение № 29), в което се описват несъответствията на обекта/строежа с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Становищата и решенията за отказ по ал. 1 и 3 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

Чл. 39. (1) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват сертификационна проверка и съставят протокол (приложение № 30).

(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:

 1. нормативните актове, приложими към строежа при въвеждането му в експлоатация, или изискванията на действащите към момента на извършване на проверката строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:

 1. обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите за пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;
 2. обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за спазването им.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3, т. 2 – решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 31).

Чл. 40. (1) Сертификатът за съответствие с изискванията за пожарна безопасност или решението за отказ за издаване на сертификат за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от директора на ГДПБЗН – МВР, а за останалите случаи – от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.) Срокът на валидност на сертификата е пет години.

(3) Сертификатът или решението за отказ за издаване на сертификат се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

(4) Отказът за издаване на сертификат може да се оспорва по реда на АПК.

Чл. 41. При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа по чл. 40, ал. 1, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица.

Раздел V.
Ред за извършване на проверки по сигнали и предложения, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност

Чл. 42. (1) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се извършва в срока по чл. 118 АПК.

(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на подателя в седемдневен срок от постановяването им.

Чл. 43. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по чл. 125, ал. 3 ЗМВР се отправя писмена молба от началника на РСПБЗН до председателя на съответния районен съд, за което се уведомява подателят на сигнала.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба „Обща разгъната застроена площ“ е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).

 Заключителни разпоредби

 • 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
 • 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 4 от 2014 г.).
 • 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

 • 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. – ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

 • 2. По неприключените до влизането в сила на наредбата производства за издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност по чл. 33, ал. 1, т. 5 сертификатите се издават със срок на валидност пет години.
 • 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

 • 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Препратка към цялатаНАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ .