На 20.09.2016 г. КАТ ЕООД подписа договор BG05M9OP001-1.003-0454-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика с предмет изпълнение на проект: „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“.

Проектът се изпълнява със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като общата сума на проекта е 140 290.90 лв., от които 119 247.26 лв. европейско и 21 043.64 лв. национално финансиране.

Обща цел на проекта е да създаде качествени и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в КАТ ЕООД.
Специфични цели на проекта са:
1) Да се разкрият 6 броя работни места за безработни и неактивни лица;
2) Да се създаде заетост за продължително безработни и неактивни лица;
3) Да се създаде заетост за безработни лица на възраст над 54 години;
4) Да се осигури оборудване, необходимо за започване на работа на безработните лица;
5) Да се осигури публичност на проекта и информираност на всички заинтересовани лица;
6) Да се осигури коректно администриране на проекта, което да доведе до успешно му изпълнение.

Резултати:
– Намаляване на безработицата в Северозападния регион на планиране;
– Предоставяне на адекватно заплащане и качествени работни условия на новоназначените служители, съобразени с техните нужди;
– Създадени предпоставки и мотивация за продължително безработни и неактивни лица за започване на работа;
– Създадени качествени условия на труд за лица над 54 години;
– Създадени предпоставки за устойчивост на разкритите и заети работни места по проекта;
– Подобрено качество на живот и социален статус на представителите на целевите групи;
– Подобрено самочувствие и усещане за пълноценност на представителите на целевите групи;
– Информирани широк кръг от работодатели относно възможностите, предоставяни от ОП РЧР 2014-2020 и продължаване на тенденцията за нам

Проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО