На 19.01.2018 г. от 17 ч. в хотел Хемус гр. Враца, ще се проведе заключително информационно събитие по проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“, изпълняван от фирма КАТ ЕООД по процедура Ново работно място 2015 и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел на проекта е да създаде качествени и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в КАТ ЕООД.

Специфични цели на проекта са:

1) Да се разкрият 6 броя работни места за безработни и неактивни лица;

2) Да се създаде заетост за продължително безработни и неактивни лица;

3) Да се създаде заетост за безработни лица на възраст над 54 години;

4) Да се осигури оборудване, необходимо за започване на работа на безработните лица;

5) Да се осигури публичност на проекта и информираност на всички заинтересовани лица;

6) Да се осигури коректно администриране на проекта, което да доведе до успешно му изпълнение.

Общата стойност на проекта е 140 290.90 лв., от които 119 247.26 лв. европейско и 21 043.64 лв. национално финансиране.

Проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО