Противопожарна Техника КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
пожароизвестяване, поддръжка на пожароизвестяване,пожароизвестителни централи,пожароизвестяване софияадресируеми пожароизвестителни централи поддръжка,конвенционални централи поддръжка,обслужване пожароизвестителни системи

 

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:
✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване и поддръжка на пожароизвестителни системи и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас