Пожарогасители

Пожарогасителите са устройства, съдържащи пожарогасително вещество, което се изтласква под въздействието на вътрешно налягане и са предназначени за гасене на пожари в начален стадий. В зависимост от предназначението си пожарогасителите се подразделят на носими (предназначени да бъдат носени и обслужвани на ръка, и които в готовност за работа имат маса не по-голяма от 20 kg) и возими (предназначени за ръчно придвижване и обслужване и които имат обща маса, по-голяма от 20 kg). Пожарогасителите се описват чрез вида и количеството на гасителното вещество, което съдържат. Понастоящем това са: пожарогасители с прах; пожарогасители на водна основа, включително с пяна и течен химикал; пожарогасители с въглероден диоксид; пожарогасители с халон; пожарогасители с чист агент.

КАТ ЕООД предлага пълна гама от прахови, водни и пожарогасители с въглероден диоксид на доказани производители.

Моля, свържете се с нас за професионална консултация относно нужното ви пожарообезопасително оборудване.

Прахови пожарогасители

Предназначение:

Праховите пожарогасителите се използват за гасене на пожари в начален стадий на горими твърди материали, леснозапалими и горими течности, горими газове и ел. инсталаци под напрежение до 1000V.

Съответствие с: БДС EN 3 за носими пожарогасител; БДС EN 1866 за возими пожарогасители

КАТ ЕООД предлага пълна гама от прахови пожарогасители:
Прахов пожарогасител 1 кг
Прахов пожарогасител 2 кг
Прахов пожарогасител 3 кг
Прахов пожарогасител 6 кг
Прахов пожарогасител 12 кг
Прахов пожарогасител 25 кг
Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали (водните) и на горими твърди материали и леснозапалими горими течности (водопоенните).

Съответствие с: БДС EN 3

КАТ ЕООД предлага пълна гама от водни и водопенни пожарогасители:
Воден пожарогасител 9 л.
Водопенен пожарогасител 9 л.

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

Този вид пожарогасители се различава от останалите видове със свойството си да съхранява и да не унищожава засегната от пожара техника. Това се дължи на гасителния агент, който при задействане на пожарогасителя се превръща във вид на сняг.

Предназначение: За гасене на пожари в начален стадий на леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталаци под напрежение до 1000V, съгласно техническата им характеристика.

Приложение: За оборудане на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и други.

Съответствие с: БДС EN 3 за носими пожарогасител; БДС EN 1866 за возими пожарогасители

Пожароизвестителни системи


Основеният елемент в процеса на превенция на пожар е пожароизвестяването. Откриването на пожара на възможно най-ранен етап е целта на всяка система за пожароизвестяване.
При наличие на поне един от компонентите на горене – дим, пламък или топлина, се генерира алармен сигнал от пожароизвестителните инсталации. Системите за пожароизвестяване биват два вида в зависимост от пожарния риск и конкретното приложение – конвенционални и адресируеми.
За малки обекти, където зоната в пожар може да се обходи бързо и пожарът да се локализира бързо, са подходящи конвенционалните пожароизвестителни инсталации.
За големи обекти и обекти със специфично предназначение са подходящи адресируемите пожароизвестителни инсталации.
Бързата и надеждна реакция в случай на възникнал пожар, както и липсата на фалшиви алармени сигнали са сред най-важните характеристики на пожароизвестителните системи.
Предлаганите от КАТ ЕООД продукти отговарят на стандартите, съобразени са с всички действащи в страната нормативни изисквания и се отличават с високо качество и надеждност.

Конвенционални пожароизвестителни системи
Конвенционалните пожароизвестителни системи са подходящи за малки обекти с бърза за обхождане зона в пожар. Те откриват наличието на пожар и сигнализират за него, но не локализират неговото местоположение.

Адресируеми пожароизвестителни системи
Адресируемите пожароизвестителни системи локализират точното местоположение на пожара.
Детекторите биват няколко вида: димно- оптични, топлинни, термодиференциални, пламъчни или взривозащитeни. Изборът им зависи от конкретното им приложение.

Противопожарни одеяла тежък тип

Противопожарното одеяло е неразделна част от пожарогасителното оборудване на промишлени, индустриални и административни сгради, болнични заведения, хотели, професионални помещения и др.
Използва се локално за потушаване на възникнало огнище, за повиване на засегнати от огън и пламъци хора, предмети, машини. Също така, то може да послужи като преграда за изолиране на машини, уреди и инсталации, генериращи топлина и създаващи опасност от пожар.

Противопожарни касети /за ВПК/

ПОЖАРНА КАСЕТА с размер 60х60 см, прахово боядисване за открит монтаж или за вграждане.
Приложение: Обществени и производствени сгради, магазини, заведения и хотели, училища и детски заведения, обекти от промишлеността, открити и закрити складови помещения, бензиностанции газостанции, площадки за автомобили и други.

Пожарни шлангове

Пожарните шлангове представляват гъвкави тръбопроводи, оборудвани със съединители за транспортиране на пожарогасителни вещества.
КАТ ЕООД предлага и шлангове с работно налягане 8 и 16 bar и дължина 20 m в размери Ø 52, Ø 75, Ø 110 и допълнителни аксесоари за шлангове: метални скоби за щорцови съединители.

Пожарни кранове

Пожарните кранове се свързват от едната си страна към източника на вода, а от другата към пожарен шланг посредством съединител тип „щорц“.
Пожарните кранове най-често се използват в пожарните табла.
Пожарен кран 2” от месинг

СЪЕДИНИТЕЛ / ПРОМЕНИТЕЛ
• Съединител “щорц” 52, 75 и 110 мм. с резба
• Съединител “щорц” 52, 75 и 110 мм. с холендер
• Съединител “щорц” 52, 75 и 110 мм. с капачка

Пожарни струйници

Струйник 52 mm пластмасов с алуминиев щорц
Многофункционален пожарен струйник с голям капацитет на струята, предназначен за гасене на пожар в открити и закрити пространства. Изработен е от лека удароустойчива пластмаса. Спира и пуска притока на вода. Струята може да бъде регулирана плавно от плътна до разпръсната.

СТОЙКА ВОДОВЗЕМАТЕЛНА ЗА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ

LED аварийно-евакуационни осветители

Предлагаме аварийно LED осветление с различни пиктограми(знаци).
Време за светене до 90 min

ШКАФ ПОЖАРЕН /външен/, червен цвят

Приложение: Бензиностанции и газостанции, обекти от промишлеността, открити и закрити складови помещения, открити площадки за автомобили и други.

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

по Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
• PVC основа
• Стикер

Комплект за лек автомобил

Включва:
– Светоотразителен триъгълник
– Светоотразителна жилетка (според EN)
– Пожарогасител с прах 1 kg
– Аптечка с консумативи
– Торбичка за пожарогасител
– Алуминиев протектор

За нашите клиенти с годишен абонамент предлагаме безплатна доставка за градовете София, Ботевград, Монтана, Враца и Козлодуй.

Свържете се с нас