Услуги

Списък на предлаганите услуги от КАТ-ЕООД

КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители. Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини „Brandschutz Technik Muller“.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.
Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

За улеснение на нашите клиенти предлагаме комплексно абонаментно обслужване на преференциални цени.

Фирма КАТ-ЕООД извършва проверка и техническо обслужване на пожарни кранове съгласно стандарт EN 671 и НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужването включва:
1) Проверка дали системата да е достъпна, без повреди, частите да не са корозирали и да няма течове – пожарният кран не трябва да е затиснат и вратичката му трябва да има възможност за отваряне в пълен диапазон;
2) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи – за всеки пожарен кран, като се отвори вратичката на касетата му вътре трябва да има залепена „инструкция за експлоатация“, която да включва основните действия за работа с крана.
3) Месторазположението да е ясно означено – на вратичката на касетата трябва да се постави противопожарен знак „Противопожарен маркуч“, по образец от т.3д на приложение №2 към чл.10, ал.1 от „Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа“;
4) Скобите за монтиране към стената да са подходящи за тази цел и да са неподвижни и устойчиви;
5) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър) – задължително трябва поне да се измери налягането на водопровода чрез манометър, свързан към съединителя на водопровода;
6) Манометърът (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;
7) Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреди. Ако маркучът покаже признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимото работно налягане.
8) Затягащите скоби или пръстени (присъединяващи шланга към съединителите) да са от подходящ вид и да са надеждно затегнати;
9) Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;
10) При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се завърта на 180°;
11) При макари с ръчно задействащи се пожарни вентили (кранове) се проверява дали спирателният вентил (кран) е от подходящ вид и дали работи лесно и правилно;
12) При автоматизираните пожарни макари се проверява правилната работа на автоматичния вентил, както и правилната работа на спирателния вентил за обслужване.
13) Проверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено внимание трябва да се обърне на всеки гъвкав тръбопровод за признаци на повреди или износване;
14) Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали вратичката й се отваря свободно – не е позволено заключване на вратичката или притягането й с болт;
15) Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;
16) Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и здраво закрепени;
17) Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна употреба – това означава, че трябва маркучът да е скопчан към водопровода и струйника.
Ако е необходимо по-продължително обслужване, на пожарната макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис „Не работи“, а КАТ-ЕООД уведомява ползвателя/собственика.

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:
✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

КАТ ЕООД притежава Разрешение 607/12.05.2017, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за „поддържане и обслужване на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ валидно на територията на цялата страна.
Съобразено с изискванията за обекта Ви предлагаме поддържане и обслужване на:
Пожарогасителни инсталации с вода – спринклерни и дренчерни
Пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и инертни газове
Пожарогасителни инсталации с пяна
Пожарогасителни инсталации с прах

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец.

КАТ ЕООД извършва профилактика по утвърдена от производителя методика и съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец.
Методика за профилактика на вентилационната система е индивидуална за различните видове и включва :
Проверка на основата на димния люк . Проверка на клапата. Проверка на конзолата. Проверка на термо клапана. Проверка на термо ампулата. Тест за работата на електромагнитния клапан. Проверка на проходимостта на кабелното трасе. Проверка на кутията с основната бутилка газ. Проверка на тръбното трасе за проходимост и херметичност. Проверка работата на ключалките. Проверка работата на управляващата централа. Проверка на надеждността на работа на бетонните известители и датчиците за дим и топлина. Последователно клапата се отваря и механично се затваря.

Съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 г. пожарно досие се изисква за всички обекти, в които броят на персонала е 5 или повече души и/или броя на пребиващите в обекта надвишава 50 души.

Пожарното досие представлява набор от документи, които включват:
✔ Изработване на план-схеми за евакуация
✔ Изготвяне на инструкция по пожарна безопасност в обекта.
✔ Определяне вид и количество на пожарни уреди и технически средства, необходими в обекта
✔ Обезпечаване на обекта с указателни знаци
✔ Изготвяне на планове за действия при пожар, природни бедствия и аварии и други.
✔ Изготвяне на план за евакуация.
✔ Изготвяне на план за работа при ремонт и реконструкции
✔ Изготвяне на заповеди за спазване на пожарната безопасност
✔ Провеждане на периодични и встъпителни инструктажи
✔ Практически занятия за работа и употреба на пожарогасители и противопожарна техника
✔ Провеждане на учебна евакуация
✔ Водене на месечни дневници
✔ График и следене за осъществяване на всички необходими периодични сервизни и абонаментни мероприятия
✔ Съдействие при проверки на контролните органи и изпълнение на предписания
✔ Съгласуване и утвърждаване на документи и проекти
✔ Съдействие при преустройства и промяна на предназначението
✔ Безплатни и неограничени консултации

КАТ ЕООД извършва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническа обслужване на евакуационно и аварийно осветление съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 2014 г. Извършеното обслужване се придружава от протокол и сертификати /декларации за съответствие на вложените продукти.
Предназначението на осветлението на евакуационния маршрут е да осигури безопасно напускане на мястото посредством гарантиране на съответна видимост и указване на посоката на евакуационния маршрут, както и спомагане на бързото намиране и активиране на пожар известяващите и аварийните системи.
За да се осигури видимост за целите на евакуацията, се изисква осветление в обема на пространството. Според изискванията това се осигурява посредством монтаж на осветителни тела. Знаците, които се поставят на всички изходи, предназначени да бъдат използвани при аварийни ситуации и по протежение на евакуационните маршрути, трябва да бъдат осветени, за да показват недвусмислено маршрута за евакуация до безопасно място.
На местата без директна видимост към евакуационния изход трябва да се постави осветен знак, указващ посоката (или поредица от знаци), за подпомагане на движението към евакуационния изход.
Необходимо е поставянето на аварийно осветление, съответстващо на EN 60598-2-22 за осигуряване на подходящата осветеност до всеки евакуационен изход и на местата, където е необходимо да се наблегне на потенциална опасност или на защитно оборудване. Местата, на които трябва да се наблегне, са следните:
a) на всеки изход, който е предвиден да бъде използван при аварийни ситуации;
b) в близост до стълбищата, така че всяко рамо на стълбищата да получава директна светлина;
c) в близост до всяка друга промяна в нивата;
d) задължителните аварийни изходи и знаци за безопасност;
e) при всяка промяна в посоката на евакуационния маршрут;
f) при всяко пресичане на коридорите;
g) извън и в близост до всеки краен евакуационен изход;
h) в близост до пунктовете за оказване на първа помощ;
i) в близост до всяка част от оборудването за пожарогасене и пункт за известяване.

Съгласно Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите са задължени да осигурят провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по пожарна безопасност.

Фирма КАТ ЕООД провежда обучения и инструктраж на персонала, като основната цел на обученията по пожарна безопасност е образоването на служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, нашите експерти имат важната задача служителите да бъдат обучени и на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Свържете се с нас