„КАТ“ ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000121 на стойност 20 000 лв.

                                           
„КАТ“ ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000121 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0135-C01 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 „ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“ ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

 Проект BG16RFOP002-2.083-0135-C01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАТ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Научете повече

„КАТ“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-0092-C01 от 23.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

„КАТ“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-0092-C01 от 23.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.      
Научете повече

КАТ ЕООД подписа договор с Министерство на труда и социалната политика

На 20.09.2016 г. КАТ ЕООД подписа договор BG05M9OP001-1.003-0454-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика с предмет изпълнение на проект: „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“.

Проектът се изпълнява със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като общата сума на проекта е 140 290.90 лв., от които 119 247.26 лв. европейско и 21 043.64 лв. национално финансиране.

Обща цел на проекта е да създаде качествени и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в КАТ ЕООД.
Специфични цели на проекта са:
1) Да се разкрият 6 броя работни места за безработни и неактивни лица;
2) Да се създаде заетост за продължително безработни и неактивни лица;
3) Да се създаде заетост за безработни лица на възраст над 54 години;
4) Да се осигури оборудване, необходимо за започване на работа на безработните лица;
5) Да се осигури публичност на проекта и информираност на всички заинтересовани лица;
6) Да се осигури коректно администриране на проекта, което да доведе до успешно му изпълнение.

Резултати:
– Намаляване на безработицата в Северозападния регион на планиране;
– Предоставяне на адекватно заплащане и качествени работни условия на новоназначените служители, съобразени с техните нужди;
– Създадени предпоставки и мотивация за продължително безработни и неактивни лица за започване на работа;
– Създадени качествени условия на труд за лица над 54 години;
– Създадени предпоставки за устойчивост на разкритите и заети работни места по проекта;
– Подобрено качество на живот и социален статус на представителите на целевите групи;
– Подобрено самочувствие и усещане за пълноценност на представителите на целевите групи;
– Информирани широк кръг от работодатели относно възможностите, предоставяни от ОП РЧР 2014-2020 и продължаване на тенденцията за нам

Проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Научете повече

Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД

На 19.01.2018 г. от 17 ч. в хотел Хемус гр. Враца, ще се проведе заключително информационно събитие по проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“, изпълняван от фирма КАТ ЕООД по процедура Ново работно място 2015 и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел на проекта е да създаде качествени и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в КАТ ЕООД.

Специфични цели на проекта са:

1) Да се разкрият 6 броя работни места за безработни и неактивни лица;

2) Да се създаде заетост за продължително безработни и неактивни лица;

3) Да се създаде заетост за безработни лица на възраст над 54 години;

4) Да се осигури оборудване, необходимо за започване на работа на безработните лица;

5) Да се осигури публичност на проекта и информираност на всички заинтересовани лица;

6) Да се осигури коректно администриране на проекта, което да доведе до успешно му изпълнение.

Общата стойност на проекта е 140 290.90 лв., от които 119 247.26 лв. европейско и 21 043.64 лв. национално финансиране.

Проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Научете повече
Свържете се с нас